Home / Regulamin szkoleń i kursów

Regulamin szkoleń i kursów

Regulamin organizacji szkoleń i kursów

§ 1

Organizatorem kursów i szkoleń jest firma BOBATH CENTRUM ROZWOJU DZIECKA Katarzyna Urban. Sformułowania kurs i szkolenie w poniższych punktach regulaminu użyto wymiennie.

§ 2

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.bobath.pl Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. W przypadku wysyłania przez zakłady pracy większej liczby osób na szkolenie, należy dla każdego uczestnika z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wszystkie punkty regulaminu dotyczą wówczas również podmiotu kierującego uczestników na szkolenie.

§ 3

W odpowiedzi na przesłany formularz, osoba zgłaszająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymuje zaproszenie zawierające informacje (wymagane dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, harmonogram wpłat, numer konta bankowego) niezbędne do zakwalifikowania się na kurs. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność daty wpłaty pierwszej zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§ 4

Nieprzekraczalny termin wpłaty pierwszej zaliczki to 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania pierwszej zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Pozostałą należność za kurs należy uiścić na konto firmy Bobath Centrum Rozwoju Dziecka do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu. Wszystkie wpłaty na poczet kursu są dokonywane w formie zaliczki. Wpłaty powinny zawierać w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz nazwę i termin szkolenia.

§ 5

Po wpłaceniu pierwszej zaliczki oraz przesłaniu wymaganych dokumentów (kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta kierunek/rok/semestr) uprawniających do przystąpienia do kursu zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie wraz z podaniem szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminów płatności. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

§ 6

W przypadku braku miejsc w zgłaszanym terminie, zgłaszający jest o tym niezwłocznie informowany. Zaliczka jest wówczas zwracana w całości lub przepisana na inny wolny termin w zależności od woli wpłacającego.

§ 7

Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę uczestników.

§ 8

Pierwsza zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

§ 9

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników lub nie dopuszczeniem do kursu.

§ 10

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie o możliwości zwrotu wpłaty decydują poniższe warunki:

• w razie rezygnacji powyżej 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu zwrotowi podlega kwota w wysokości 100% wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty pierwszej zaliczki;
• w razie rezygnacji między 6 a 4 tygodniem przed rozpoczęciem kursu organizator potrąca kwotę w wysokości 50% wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty pierwszej zaliczki;
• w razie rezygnacji do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu wpłacona suma nie podlega zwrotowi

Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo lub listownie).  W każdej z powyższych sytuacji istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego zarówno przez osobę rezygnującą jak również organizatora.

§ 11

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłacone kwoty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom przelewem zwrotnym na ich konta bankowe w ciągu 14 dni od chwili poinformowania o tym kursantów lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

§ 12

W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat lub zaświadczenie oraz w przerwach kawowych poczęstunek składający się z kawy, herbaty, napojów i słodkich przekąsek. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

§ 13

Kurs objęty jest prawami autorskimi. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia bez zgody instruktora jest zabroniona i podlega karze w wysokości 10.000 PLN.

§ 14

Organizator wystawia rachunki na życzenie uczestnika podczas kursu lub wysyła za pośrednictwem poczty na adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu.

§ 15

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie trwania szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 16

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas kursu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.bobath.pl i w materiałach marketingowych organizatora.

§ 17

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Bobath Centrum Rozwoju Dziecka informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.

§ 18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia w trakcie i po zakończonym kursie.

§ 19

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

Top

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress