Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą


Bobath Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o.
51-180 Psary, ul. Długa 28a
NIP: 9151796728, REGON: 363260079


§ 1. Podstawa Działania
§ 2. Oznaczenie podmiotu i zakładu leczniczego
§ 3. Miejsce Udzielania Świadczeń
§ 4. Cel i Zadania
§ 5. Struktura Organizacyjna, zadania jednostek i Kierownictwo
§ 6. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 7. Zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 9. Współpraca z innymi podmiotami
§ 10. Udostępnienie dokumentacji medycznej
§ 11. Postanowienia dodatkowe
§ 12. Przepisy końcowe


§ 1
[podstawa działania]

Bobath Centrum Rozwoju Dziecka Sp. Z o.o. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 2. wpisu Podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000181734, organ rejestrowy: Rejestr Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą, data wpisu do rejestru: 01.02.2016.
 3. niniejszego regulaminu organizacyjnego, zwanego dalej: „Regulamin”.

§ 2
[oznaczenie podmiotu i zakładu leczniczego]

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Bobath Centrum Rozwoju Dziecka Sp. Z o.o. zwanym dalej: „Podmiot”.
 2. Podmiot wykonuje działalność leczniczą pod nazwą Bobath Centrum Rozwoju Dziecka przy ul. Długa 28a,51-180 Psary.

§ 3
[miejsce udzielania świadczeń]

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Centrum mieszcząca się w pod adresem: ul. Długa 28a 51-180 Psary.

§ 4
[cel i zadania]

 1. Celem Podmiotu jest:
  • organizowanie i udzielanie nieodpłatnych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci z zakresu konsultacji lekarza rehabilitacji, fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga specjalnego, psychologa,
  • dostarczanie wysokiej jakości usług skoncentrowanych na wszechstronnym rozwoju dziecka oraz poprawie jego zdolności funkcjonalnych,
  • indywidualne podejście do każdego dziecka, uwzględniające jego specyficzne potrzeby rozwojowe i zdrowotne,
  • wspieranie procesu zdrowienia poprzez różnorodne formy terapii, ćwiczeń i działań terapeutycznych dostosowanych do wieku oraz etapu rozwoju pacjentów,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych i aktywnego uczestnictwa rodziców (opiekunów) w procesie rehabilitacji swojego dziecka.

 2. Zadaniem Podmiotu jest:
  • realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w dziennym ośrodku rehabilitacyjnym,
  • udzielanie indywidualnych terapii, porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii dzieci,
  • udzielanie indywidualnych terapii, porad i konsultacji w zakresie neurologopedii i logopedii dziecięcej,
  • udzielanie indywidualnych terapii, porad i konsultacji w zakresie pedagogiki specjalnej dla dzieci,
  • udzielanie indywidualnych terapii, porad i konsultacji w zakresie psychologii dla dzieci,
  • prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§ 5
[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]

 1. Jednostką organizacyjną Podmiotu Bobath Centrum Rozwoju Dziecka jest ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci przy ul. Długiej 28a w Psarach
 2. W ośrodku znajdują się następujące pomieszczenia:
  • gabinet lekarski, logopedyczny, psychologiczny, fizjoterapeutyczny - 3 gabinety,
  • sala rehabilitacyjna,
  • pomieszczanie socjalne,
  • recepcja,
  • toaleta dla personelu,
  • toalety dla pacjentów i pacjentów niepełnosprawnych.
 3. Zadaniem ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci jest kompleksowa rehabilitacja dzieci wieku rozwojowego z uwzględnieniem opieki lekarza rehabilitacji oraz diagnostyki i terapii logopedy/neurologopedia, psychologa i pedagoga specjalnego.
 4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zarząd Spółki: Katarzyna Urban i Wojciech Urban.
 5. Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu, nadzór merytoryczny nad działalnością i współpracą wszystkich osób sprawuje Katarzyna Urban i Wojciech Urban.


§ 6
[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakresie dziennego ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci.

§ 7
[zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z nich.
 2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ
 4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.
 5. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.20 do 20.00 i w soboty od 8-15.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.
 7. Rejestracja pacjentów odbywa się:
  • w siedzibie Podmiotu,
  • telefonicznie pod numerem: 696446058.

§ 8
[przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Zasady kwalifikacji:
  • do rehabilitacji kwalifikuje lekarz na podstawie ważnego skierowania od lekarza POZ, pediatry, neurologa dziecięcego, ortopedy lub lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej,
  • kolejność przyjęcia jest zgodna z aktualnym rozporządzeniami dotyczącymi przyjęć pacjentów w ramach kontraktu z NFZ,
  • pacjent zgłoszony do rejestracji osobiście lub telefonicznie wpisywany jest na elektroniczną listę oczekujących i zostaje poinformowany o orientacyjnym terminie udzielenia świadczenia. Wpis na listę oczekujących następuje w dniu zgłoszenia, w dniach i godzinach pracy Rejestracji. Rodzic pacjenta powinien powiadomić Rejestrację o każdej zmianie danych adresowych czy telefonu, w celu ułatwienia kontaktu w przypadku możliwości zmiany terminu świadczenia,
  • rodzic pacjenta informowany jest telefonicznie o terminie pierwszej kwalifikacyjnej wizycie u lekarza rehabilitacji, co jest równoznaczne z przyjęciem do ośrodka.
 2. Rehabilitacja obejmuje w szczególności:
  • poradę/ kwalifikację/kontrolę lekarską,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii fizjoterapeutycznej,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.
 3. O częstotliwości i rodzaju wykonywanych świadczeń decyduje zespół terapeutyczny na czele z lekarzem rehabilitacji. Po bliższym zapoznaniu się z pacjentem, zespół terapeutyczny modyfikuje na bieżąco częstotliwość i rodzaj terapii, w zależności od aktualnych potrzeb dziecka i jego postępów terapeutycznych oraz zaangażowania rodziców.
 4. W ośrodku stosowane są metody rehabilitacji służące wieloprofilowej i kompleksowej stymulacji neurorozwojowej niemowląt, małych i starszych dzieci i młodzieży.
 5. W pracy logopedy wykorzystywane są metody, których założeniem jest rozwijanie i usprawnianie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, poprzez stymulowanie rozwoju językowego dziecka, uwzględniające wszystkie aspektów mowy, artykulację, słownictwo, stronę gramatyczną, stylistyczną, słuchanie, czytanie i pisanie.
 6. Pedagog specjalny wnosi wkład w całość programu terapeutycznego ośrodka, poprzez rozwijanie, usprawnianie, doskonalenie komunikowania się pacjenta z otoczeniem. Prowadzi wnikliwą obserwację dziecka, wpływa na jego zaangażowanie podczas w terapii, mobilizuje je do samodzielności, wytrwałości, stymuluje pamięć i wyobraźnię dziecka.
 7. Kryteria oceny zakończenia rehabilitacji: o zakończeniu lub przerwaniu rehabilitacji decyduje lekarz w konsultacji z zespołem terapeutycznym, oceniającym stan pacjenta i przewidywaną jakość jego funkcjonowania w środowisku. Ocena dokonywana jest po analizie dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza i każdego z członków zespołu uczestniczącego procesie usprawniania danego pacjenta.
 8. Skuteczność rehabilitacji oceniana jest poprzez ocenę postępów pacjenta, wyrażoną w toku realizacji wyznaczonych mu na poszczególne sesje terapeutyczne zadań oraz celów bliższych i dalszych, uwzględniających poprawę funkcji i jakości funkcjonowania w środowisku. Możliwe jest zakończenie rehabilitacji i wypis z ośrodka, jeśli rodzice nie współpracują, nie wykonują zalecanych ćwiczeń w domu, nie zgłaszają się na zajęcia.
 9. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
 10. Odwołanie wizyty: rodzic ma obowiązek poinformowania Rejestracji o odwołaniu wizyty możliwie najszybciej jak się da. Dopuszczalna jest informacja w formie sms. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują wypisaniem dziecka z ośrodka.


§ 9
[współpraca z innymi podmiotami]

W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.


§ 10
[udostępnienie dokumentacji medycznej]

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inną upoważnioną przez pacjenta osobę.
 2. Wnioski można zgłaszać osobiście w Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.
 3. Wydanie dokumentacji następuje po weryfikacji tożsamości i uprawnień osoby odbierającej, za potwierdzeniem odbioru wydanej dokumentacji.
 4. Dokumentacja wydawana jest bezpłatnie.
 5. Czas oczekiwania do 14 dni od momentu złożenia pisma w rejestracji.

 

§ 11
[postanowienia dodatkowe]

 1. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.
 3. Dzieci i rodzice przychodzą na terapię zdrowi, terapeuta może odmówić udzielenia świadczenia, gdy dziecko lub rodzic jest chory.
 4. Prosimy o zachowanie higieny dzieci.

 

§ 12
[przepisy końcowe]

 1. Każdy rodzic, którego dziecko korzysta ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w rejestracji na żądanie pacjenta oraz na tablicy ogłoszeń.
 3. Rodzic zobowiązany jest do podpisania Regulaminu skróconego przy przyjęciu dziecka do ośrodka.